Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw belangstelling in ons bedrijf en onze producten. Whirlpool Group (zoals hieronder gedefinieerd) neemt uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en wij hechten grote waarde aan het verbeteren van uw klantervaring met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder treft u onze Privacyverklaring aan, waarin tevens wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij zijn NV Whirlpool Belux SA, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met statutaire vestiging te Nijverheidslaan 3, bus 1, 1853 Strombeek-Bever, onderdeel van de Whirlpool Group (“Whirlpool”, “ons” of “wij”). In onze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke willen wij de gebruikers van onze websites, onze apps en/of onze huishoudelijke apparaten die met het internet verbonden zijn (respectievelijk: “Website”, “App” en “Slimme Apparaten”) en elke andere persoon die contact met ons heeft (“Gebruikers”, “u” of “uw”) informatie te verschaffen over de werkwijzen die worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 679/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG) (“Verordening”) en alle overige toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

Whirlpool Group” betekent Whirlpool Corporation, een in Delaware gevestigde vennootschap met haar wereldwijde hoofdkantoor te 2000 M-63, Benton Harbor, MI 49022, samen met de van tijd tot tijd aan haar gelieerde ondernemingen.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen (1) persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld, (2) gegevens die wij verzamelen wanneer wij met u een verkoop- of dienstentransactie aangaan, (3) gegevens die door onze callcenters worden verzameld, (4) gegevens over uw activiteit op de Website, de App of via de Slimme Apparaten en (5) informatie die is verstrekt of verzameld via andere bronnen.

Wij verzamelen geen speciale categorieën van persoonsgegevens in verband met u (bijvoorbeeld gezondheids- of strafrechtelijke gegevens).

Voor meer informatie klik hier

HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u de gevraagde diensten te leveren, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen in geval van veiligheidsproblemen met betrekking tot uw huishoudelijke apparaat, om u de mogelijkheid te bieden over de Website te surfen of de App en/of de Slimme Apparaten te gebruiken, om te reageren op verzoeken en om u de mogelijkheid te bieden onze diensten te gebruiken, waaronder de diensten die via callcenters worden aangeboden.

Alleen met uw toestemming mogen wij uw persoonsgegevens ook verwerken om u commerciële mededelingen te sturen die op u zijn toegespitst, inclusief aanbiedingen en kortingen van ons en van onze betrouwbare partners (trusted partners), en om de telefoongesprekken tussen u en ons callcenter op te nemen.

Voor meer informatie klik hier.

OP WELKE GRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend wanneer er sprake is van een gerechtvaardigde rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld:

 • om u in staat te stellen de Website, de App en/of de Slimme Apparaten en de relevante diensten te gebruiken en om in te gaan op door u gedane verzoeken;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool te beschermen; of
 • uw toestemming.

Voor meer informatie klik hier.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de periode die strikt noodzakelijk is om de beoogde doelen van de verwerking te behalen.

Voor meer informatie klik hier.

WAT DOEN WIJ OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN?

De veiligheid van uw gegevens is onze prioriteit. Hiervoor hebben wij passende administratieve, technische en fysieke maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens veilig te stellen tegen verlies, diefstal en onbevoegd(e) gebruik, openbaarmaking of wijziging.

Voor meer informatie klik hier.

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij kunnen uw gegevens delen met (1) dienstverleners, (2) ondernemingen van de Whirlpool Group, en (3) overheidsinstanties, indien dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met onze betrouwbare partners (trusted partners) voor hun marketingdoeleinden.

Voor meer informatie klik hier.

OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EER

Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan betrokkenen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zorgen er in ieder geval voor dat passende en adequate waarborgen worden geïmplementeerd in overeenstemming met de Verordening.

Klik hier voor verdere informatie hier.

UW RECHTEN

U hebt onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te integreren, te actualiseren, te wijzigen en te verwijderen.

Klik hier voor verdere informatie.

CONTACT MET ONS

U kunt contact met ons opnemen via ons Contact met ons-formulier of door een brief te schrijven naar NV Whirlpool Belux SA, Nijverheidslaan 3, bus 1, 1853 Strombeek-Bever.

U kunt contact formulier opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het Contact met ons-formulier, door een e-mail te sturen naar data_protection_emea@whirlpool.com of per post naar ons bovenstaande adres met de vermelding: “t.a.v. de Data Protection Office”.

Wij kunnen deze Privacyverklaring eveneens wijzigen of actualiseren om te voldoen aan de toepasselijke wetten.

1. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Whirlpool verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens.

 1. Gegevens betreffende u

Whirlpool verwerkt persoonsgegevens over u die zijn verzameld of verstrekt via een aantal bronnen, inclusief maar niet beperkt tot:

 1. persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt bij het aanmaken van een account en/of de registratie van het aangeschafte product en/of wanneer u verzoekt om informatie, assistentie en de aanschaf van Whirlpool-producten via de webshop. Het betreft hier persoonsgegevens zoals naam, achternaam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 2. persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt of die worden afgeleid uit telefoongesprekken die u met onze callcenters voor consumenten hebt gevoerd en die uitsluitend met uw toestemming mogen worden opgenomen, waaronder data/tijdstippen van de gesprekken, contactgegevens van de beller en informatie over de bestelling van de klant;
 3. persoonsgegevens die liggen besloten in afbeeldingen, audiobestanden en/of video’s die u verzendt of waarvan u toestaat dat deze door de App of de Slimme Apparaten worden vastgelegd;
 4. persoonsgegevens die door de producten of diensten van andere partijen worden doorgegeven nadat u deze via de App of de Slimme Apparaten hebt gekoppeld.

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dit nodig is om de doelen die zijn vermeld in deze Privacyverklaring te behalen. Whirlpool is verplicht de persoonsgegevens anoniem te houden en dergelijke gegevens te verwijderen indien Whirlpool geen persoonsgegevens in identificeerbare vorm hoeft te verwerken ten behoeve van de verwerkingsdoeleinden.

 1. Contractgegevens

Whirlpool verwerkt persoonsgegevens over de Gebruikers wanneer zij producten en diensten van Whirlpool afnemen, waaronder naam, adres, land en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast verzamelt Whirlpool gegevens over de apparaten die u hebt aangeschaft en/of de diensten die u hebt besteld, waaronder verzoeken om garantieservice.

 1. Gebruiks- en browsergegevens

De Website, de App en de Slimme Apparaten verzamelen persoonsgegevens van de Gebruikers om technische en functionele redenen. Dergelijke gegevens worden niet verzameld met het doel de Gebruiker te identificeren, maar het kan inhouden dat deze wordt geïdentificeerd als de gegevens bijvoorbeeld worden vergeleken met andere gegevens die door derden worden bewaard.

Een dergelijke categorie gegevens omvat: (i) het IP-adres en de domeinnaam van de computer van de Gebruiker, (ii) het identificatie-, model- en serienummer van de Slimme Apparaten, (iii) het IP-adres van uw eigen router wanneer u een Slim Apparaat aan ons netwerk koppelt, (iv) het soort browser en besturingssysteem dat wordt gebruikt, (v) de fysieke locatie van uw apparaat of Slimme Apparaat (die bijvoorbeeld via satelliet, een gsm-mast of wifisignalen kan worden bepaald), en (vi) andere informatie over uw online sessie, zoals de URI-adressen (Uniform Resource Identifier-adressen) van de verzochte hulpbronnen, de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die hoort bij de antwoordstatus van de server en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het apparaat van de Gebruiker. Nadat u uw Slimme Apparaat aan ons netwerk hebt gekoppeld, kunnen wij automatisch en periodiek informatie van het Slimme Apparaat verzamelen, waaronder de status (bijvoorbeeld of het Slimme Apparaat aan of uit staat en gegevens over de cyclus of functie die door het apparaat wordt uitgevoerd), instructies die in het Slimme Apparaat zijn ingevoerd, storings- of foutcodes en omgevingsaspecten die van invloed zijn op het functioneren van het apparaat (zoals ingangsspanning, signaalsterkte en luchttemperatuur). Wij kunnen de gebruiksgegevens van de App volgen en verzamelen, zoals de datum en het tijdstip waarop de App contact heeft met onze servers, welke informatie naar de App is gedownload en de instructies die naar het Slimme Apparaat zijn verzonden.

Websitegegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de Website en de juiste werking ervan te beheren en wordt bewaard in overeenstemming met onze bewaarplicht. Dergelijke gegevens kunnen tevens worden gebruikt voor het vaststellen van de aansprakelijkheid in geval van mogelijke computergerelateerde misdrijven tegen de Website, de App en/of de Slimme Apparaten.

Indien u niet wilt dat Whirlpool gegevens van uw Slimme Apparaten verzamelt, moet u de verbinding tussen uw Slimme Apparaat en uw draadloze router verbreken en de knop voor draadloze verbinding op uw apparaat uitschakelen. Wanneer u uw Slimme Apparaat hebt ontkoppeld, kunt u ook geen gebruik meer maken van het Slimme Apparaat en de App, ook niet wanneer uw bijbehorende account actief blijft. Indien u alleen uw account deactiveert maar uw Slimme Apparaat niet ontkoppelt, worden nog wel gegevens (niet zijnde persoonsgegevens of daarmee verband houdende gegevens) waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd naar Whirlpool verzonden.

Wij kunnen tevens persoonsgegevens verzamelen op onze Website door middel van verschillende categorieën cookies, indien van toepassing nadat u actief uw toestemming daarvoor hebt gegeven. Raadpleeg voor meer informatie over cookies de Cookieverklaring.

2. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens die we hebben verzameld of die zijn verstrekt verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. om u in staat te stellen uzelf op de Website of op de App te registreren door een persoonlijk account aan te maken, een product op de Website te registreren en een product op de Website aan te schaffen;
 2. om aan u de diensten betreffende de Slimme Apparaten te verlenen, waaronder het doen van kennisgevingen in het kader van assistentie en onderhoud en communicatie ten behoeve van het gebruik van uw account of uw Slimme Apparaat, waaronder de diensten betreffende klantenservice en de garantie;
 3. om de online aanschaf van het product uit te voeren en aanvullende diensten te verlenen (aftersales service, uitgebreide garantie, fraudepreventie, beheer van retourzendingen of contact met u wanneer er sprake is van een veiligheidsprobleem met uw huishoudelijke apparaat);
 4. om de thuisbezorging van onze producten uit te voeren en u eventuele gevraagde diensten te leveren;
 5. om een reparatie van uw product regelen;
 6. om de informatieverzoeken die u ons stuurt te beheren, inclusief de afhandeling van klachten en mededelingen die zijn ontvangen via onze interactieve chatservice;
 7. om deel te nemen aan wedstrijden / (online) acties;
 8. om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en onze eigen rechten bij de rechter af te kunnen dwingen;
 9. om u elektronische, gepersonaliseerde marketingberichten toe te sturen in verband met onze producten en diensten (onder andere via e-mail, SMS, MMS, berichten via sociale netwerken, mobiele applicaties). E-mailmarketing vindt op basis van toestemming plaats. Afhankelijk van het land waarin u woont, kunnen bepaalde activiteiten op het gebied van e-mailmarketing echter op basis van het gerechtvaardigde belang van Whirlpool plaatsvinden (soft opt-in);
 10. om telefonisch (persoonlijk) en per post contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. Deze verwerking kan op basis van uw toestemming of op grond van het gerechtvaardigde belang van Whirlpool plaatsvinden (in het laatste geval hebt u het recht om aan te geven dat u dit niet wilt);
 11. om u klantenserviceberichten te sturen met betrekking tot producten die u geregistreerd hebt of waar u interesse in getoond hebt voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 12. om – met uw toestemming – uw persoonsgegevens voor gepersonaliseerde marketingberichten met onze geselecteerde vertrouwde partners te delen zoals beschreven in onderstaand artikel 6;
 13. om activiteiten uit te voeren die nuttig zijn voor de overdracht van bedrijfsactiviteiten en bedrijfstakken, overnames, fusies, splitsingen of andere omvormingen en om deze transacties uit te voeren;
 14. om voor interne trainingen, voor documentatiedoeleinden en in het kader van kwaliteitscontrole/-borging de opgenomen telefoongesprekken met onze callcenters voor consumenten af te luisteren.

3. WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden onder artikel 2, lid a), b), c), d), e), f) en g) is noodzakelijk voor het doel waarmee de gegevens zijn verstrekt of met ons zijn gedeeld. Dit is inclusief maar niet beperkt tot de registratie op de Website, de online aanschaf van producten en het gebruik van aanvullende specifieke diensten, evenals de deelname aan wedstrijden / (online) acties en het uitloven van prijzen. De grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met u of het voldoen aan een door u ingediend verzoek;
 2. Het verstrekken van de persoonsgegevens voor de doeleinden onder artikel 2, lid h) is verplicht, aangezien wij aan de toepasselijke wet- en regelgeving moeten voldoen. De grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de nakoming van een wettelijke verplichting;
 3. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden volgens artikel 2, lid i), l) en n) is optioneel. Tenzij anders is bepaald in de wetgeving die van toepassing is in het land waar u woont, kunnen Whirlpool, de bedrijven van de Whirlpool Group en/of betrouwbare partners (trusted partners) u zonder uw toestemming geen gepersonaliseerde marketingberichten sturen via geautomatiseerde middelen en kunnen zij ook geen telefoongesprekken tussen u en ons callcenter voor consumenten opnemen. In elk geval zullen wij, na intrekking van de toestemming van Gebruikers, geen persoonsgegevens meer verwerken indien wij voor die verwerking uw toestemming nodig hebben;
 4. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden onder artikel 2, lid j), k) en m) is noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool en de Whirlpool Group, die zijn afgewogen tegen uw belangen.

Wij kunnen eveneens, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens, uw elektronische contactgegevens (e-mail) die wij hebben verzameld in het kader van een product of dienst, gebruiken om u marketingberichten met betrekking tot soortgelijke producten of diensten te sturen. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik van uw elektronische contactgegevens door op de link “uitschrijven” onderaan de e-mail/SMS te klikken telkens wanneer het gepersonaliseerde marketingbericht is verstuurd, of volgens onderstaand artikel 9 van deze Privacyverklaring. Tenzij anders is bepaald in de wetgeving die van toepassing is in het land waar u woont, is ons gerechtvaardigde belang de grondslag waarop wij een beroep doen bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hier beschreven doeleinden.

4. BEWAREN VAN GEGEVENS

Whirlpool zal de persoonsgegevens verwerken zolang dit noodzakelijk is voor het bereiken van de beoogde doelstellingen volgens bovenstaand artikel 2. In elk geval gelden de volgende bewaarperioden:

 1. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid a), b), c), d), e), f) en g) zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
 2. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid h) zullen worden bewaard gedurende de periode die wettelijk is voorgeschreven door de toepasselijke wetsbepalingen (bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden);
 3. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid i) en l) zullen worden bewaard voor de maximale bewaartermijn voor gegevens zoals vermeld in de toepasselijke wetsbepalingen;
 4. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid j), k) en m) zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de zakelijke belangen van Whirlpool te behartigen; en
 5. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid n) zullen niet langer worden bewaard dan de periode die in de toepasselijke wetgeving wordt vermeld.

Wij wijzen erop dat de bewaarperioden voor gegevens wisselend kunnen zijn, afhankelijk van de toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

5. PROCEDURES VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van Informatietechnologie en/of papieren middelen en worden beschermd door adequate beschermingsapparatuur die geschikt is om de geheimhouding en veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. In het bijzonder hanteert Whirlpool adequate administratieve, technische, persoonlijke en fysieke middelen die zijn bedoeld om persoonsgegevens veilig te stellen tegen verlies, diefstal alsmede tegen onbevoegd gebruik en/of openbaarmaking van of veranderingen in de persoonsgegevens.

6. COMMUNICEREN VAN GEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend delen met onze betrouwbare partners (trusted partners), waaronder onze verleners van uitgebreide garanties, die deze gegevens willen gebruiken voor direct marketing nadat wij u specifiek hieromtrent geïnformeerd hebben en u ons specifiek toestemming daarvoor hebt gegeven. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 1. bedrijven van de Whirlpool Group (zowel binnen als buiten de EER), deze partijen zijn verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw gegevens;
 2. door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers (zowel binnen als buiten de EER), zoals callcenter operators, dienstverleners op het gebied van inhoudsclassificatie, vervoerders, dienstverleners of technici die zijn aangewezen ter ondersteuning, en andere leveranciers die namens ons werken als verwerker voor de doeleinden als beschreven in deze Privacyverklaring; andere derden in het kader van een zakelijke transactie zoals een fusie of verkoop van activa;
 3. onze aanbieder van de uitgebreide garantie, Domestic & General ("D&G") [Domestic & General Insurance PLC]. D&G treedt (samen met Whirlpool) als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke op in het kader van de aanprijzing en verkoop van uitgebreide garanties en de behandeling van verzoeken om reparatie op grond van die uitgebreide garanties. D&G verwerkt de persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden: (i) om uw account/profiel en de fabrieksgaranties te registreren en te beheren, (ii) om servicecontracten en producten/diensten aan te prijzen, te verkopen en de administratie daarvan te voeren, (iii) om in bepaalde landen inkomende gesprekken bij de klantenservice af te handelen en daaraan gevolg te geven en de gegevens bij te werken met informatie die van de consumenten wordt verkregen, (iv) om persoonsgegevens van consumenten te verkrijgen en te ontvangen om servicecontracten op te stellen en de gegevens bij te werken met informatie die van consumenten wordt verkregen, (v) om binnenkomende klachten van consumenten (waaronder gerechtelijke procedures) te behandelen en daaraan gevolg te geven, (vi) om boekingen te beheren, aan consumenten reparatiediensten te verlenen en vervangende producten te leveren en de gegevens bij te werken met informatie die in verband met die reparatiediensten en/of de levering van vervangende producten van consumenten wordt verkregen en/of de persoonsgegevens bij te werken, (vii) om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de producten en de geleverde diensten;
 4. derden die online betalingsdiensten aanbieden, om de betalingen met betrekking tot uw bestellingen te kunnen beheren. Voor alle duidelijkheid: Whirlpool verwerkt geen bankgegevens of financiële gegevens (waaronder creditcardgegevens) van de Gebruikers, behalve voor zover dit voor de toepassing van artikel 2, lid c) strikt noodzakelijk is (bijvoorbeeld om consumenten van de uitgebreide garantie te voorzien). In verband met die verwerking worden uw persoonsgegevens door de derden die online betalingsdiensten aanbieden als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken verwerkt in overeenstemming met de Verordening (en eventuele andere toepasselijke lokale wet- en regelgeving) en hun eigen respectieve privacybeleidsregels. Whirlpool is niet aansprakelijk voor schade (waaronder schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de Verordening of andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming) die voortvloeit uit de verwerking van de bankgegevens of financiële gegevens (waaronder creditcardgegevens) van Gebruikers door de derde die online betalingsdiensten aanbiedt;
 5. voor de distributie-, reparatie- en onderhoudsdiensten voor onze producten delen wij het adres en de contactgegevens van onze Gebruikers uitsluitend met onze partners wanneer dit strikt noodzakelijk is;
 6. daarnaast kunnen wij verplicht zijn persoonlijke informatie openbaar te maken naar aanleiding van wettige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder verzoeken van nationale veiligheidsdiensten of wetshandhavingsinstanties.

Deze derden verwerken uw persoonsgegevens namens ons in hun hoedanigheid van rechtsgeldig benoemde verwerkers (met uitzondering van hetgeen onder d) is vermeld) voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn beschreven, in overeenstemming met onze voorschriften betreffende privacy en beveiliging van gegevens en het is hen niet toegestaan persoonsgegevens die zij van ons ontvangen voor andere doeleinden te gebruiken.

7. GEGEVENSOVERDRACHT BUITEN DE EER

Wanneer uw persoonsgegevens buiten de EER (binnen of buiten de Whirlpool Group) worden doorgegeven, vindt deze doorgifte plaats op basis van de volgende passende waarborgen in overeenstemming met de Verordening:

 1. de Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit afgegeven; of
 2. passende waarborgen zijn verstrekt door of aan de groepsmaatschappij van de Whirlpool Group die uw persoonsgegevens doorgeeft, inclusief maar niet beperkt tot standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Doorgifte op basis van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming gaat vergezeld van aanvullende organisatorische en technische maatregelen die zijn bedoeld om een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

8. MINDERJARIGEN

De Website, onze Apps en onze Slimme Apparaten zijn niet gericht op personen onder de 18 jaar, noch verzamelt Whirlpool bewust persoonsgegevens van mensen jonger dan 18 jaar.

9. RECHTEN VAN BETROKKENEN

U kunt te allen tijde kosteloos de volgende rechten (laten) uitoefenen:

 1. het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden en methoden van het verwerken van uw persoonsgegevens;
 2. het recht van inzage in uw persoonsgegevens (algemeen bekend als “verzoek tot inzage betrokkene”). Op deze wijze kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 3. het recht om actualisatie of rectificatie te vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Op deze wijze kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij van u hebben laten corrigeren. Eventueel kunnen wij de accuraatheid van nieuw verstrekte gegevens nagaan; 
 4. het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Op deze wijze kunt u ons verzoeken om gegevens die wij verwerken waarvoor geen goede reden bestaat, te verwijderen of te verplaatsen. Tevens hebt u dit recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verplaatsen of te verwijderen, indien u met succes uw recht van bezwaar tegen de verwerking hebt uitgeoefend, of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwijderen voor de naleving van lokale wet- en regelgeving. NB: mogelijk kunnen wij niet altijd voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, vanwege specifieke juridische redenen, waarover u, indien van toepassing ten tijde van uw verzoek wordt geïnformeerd;
 5. het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; hierdoor kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) indien ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij dit ongedaan maken; (c) indien u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als wij deze niet langer nodig hebben, aangezien u deze nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten verifiëren of wij doorslaggevende gerechtvaardigde redenen hebben om deze te gebruiken;
 6. het recht om bezwaar te maken tegen de gehele of gedeeltelijke verwerking van uw persoonsgegevens indien wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen (of die van derden) en uw specifieke situatie ervoor zorgt dat u op deze grond bezwaar wilt maken tegen de verwerking omdat u van oordeel bent dat dit effect heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme gronden hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden;
 7. waar wij toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens onbelemmerd en te allen tijde in te trekken, ook door op de optie “uitschrijven” onderaan onze marketingberichten te klikken;
 8. het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere provider. Wij zullen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare, machine leesbare vorm leveren aan u of aan een door u gekozen derde;
 9. het recht om contact met ons op te nemen via data_protection_emea@whirlpool.com of door gebruik te maken van ons Contact met ons-formulier;
 10. het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder.

Wanneer u de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, of wanneer u vragen hebt over de persoonsgegevens die wij van u verwerken, neem dan contact met ons op via data_protection_emea@whirlpool.com of per post naar: NV Whirlpool Belux SA, Nijverheidslaan 3, bus 1, 1853 Strombeek-Bever, met de vermelding: “ter attentie van de Data Protection Office”. Indien dit beschikbaar is, kunt u tevens ons Contact met ons-formulier gebruiken.

Wanneer u een onopgeloste privacy of gegevensbescherming-gerelateerde kwestie heeft die wij niet naar tevredenheid hebben behandeld, hebt u het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming of gerechtelijke instantie zoals hierboven in artikel 9 over de rechten van betrokken is beschreven. Daarnaast kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze in de VS gevestigde onafhankelijke geschillenbeslechter via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

10. WIJZIGINGEN EN ACTUALISATIES

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Wij kunnen deze Privacyverklaring herzien om veranderingen in ons privacybeleid weer te geven. Als wij substantiële wijzigingen aanbrengen, zullen wij u daarover informeren door deze Privacyverklaring vóór de desbetreffende ingangsdatum te wijzigen. Wij moedigen u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie met betrekking tot ons privacybeleid. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01/02/2021.

TRUSTe